Privatlivspolitik

Privatlivspolitik for Trafikforbundet Kreds 1 (TRF).

Dato: 23. september 2018

TRF Kreds1 behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller dig, hvordan TRF Kreds 1 behandler dine personoplysninger.

Gennemgående for TRF’s  kreds 1 databehandling er, at vi kun behandler personoplysninger til bestemte formål og ud fra berettigede (legitime) interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige.

Kontaktoplysninger på den dataansvarlige:

TRF kreds 1 er dataansvarlig og sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Kontaktoplysninger TRF kreds 1:

Kontaktperson:
Formand Henrik Michelsen
Mail: hemi@trfkreds1.dk

Website: www.trfkreds1.dk

Behandling af personoplysninger

TRF kreds 1 behandler følgende personoplysninger

Medlemsoplysninger:

Almindelige personoplysninger:
Navn, adresse, telefonnummer, e-mail, organisatorisk tilhørsforhold.

Følsomme oplysninger:
CPR, personsager, lønoplysninger

Her indsamler TRF kreds 1 oplysninger fra:
Din arbejdsgiver og dig.

Foreningens formål med behandling af dine personoplysninger:
TRF kreds 1 behandler dine personoplysninger til medlemshåndtering, herunder kontingent- og præmieopkrævning samt kommunikation. Vi videregiver ikke personoplysninger til firmaer til markedsføring. Som medlem af TRF accepterer du TRF’s behov for at håndtere dine personoplysninger.

Opbevaring og sletning af dine personoplysninger:
TRF kreds 1 opbevarer dine oplysninger sikkert og i tilfælde af at de overføres til 3. land i forbindelse med elektronisk opbevaring tilsikres det at Europæisk lovgivning efterleves.

TRF kreds 1 vil opbevare dine personoplysninger i en periode fra medlemskabets ophør og i overensstemmelse med følgende kriterier:
Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige medlemsoplysninger i op til 5 år efter din udmeldelse af foreningen.

Dine rettigheder
Du har en række særlige rettigheder efter persondataforordningen, når vi behandler personoplysninger om dig:

  • Retten til at blive oplyst om behandlingen af data
  • Retten til indsigt i egne personoplysninger
  • Retten til berigtigelse
  • Retten til sletning
  • Retten til begrænsning af behandling
  • Retten til dataportabilitet (udlevering af data i et almindeligt anvendt format)
  • Retten til indsigelse

Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst.

Hvis du f.eks. henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.

Revidering af privatlivspolitikken
TRF kreds 1 forbeholder sig retten til at foretage ændringer i denne privatlivspolitik fra tid til anden. Ved ændringer vil datoen øverst i privatlivspolitikken blive ændret. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på vores websted. Ved væsentlige ændringer vil du modtage meddelelse herom.