Cirkulære om engangsbeløb til tjenestemænd efter optjening af 37 års pensionsalder

Hermed fremsendes netop udsendt cirkulære og aftale om engangsbeløb til tjenestemænd med mere end 37 års pensionsalder.
Det skal især bemærkes, at desuagtet at aftalen stammer fra Overenskomstforhandlingerne i 2011, så har den først ikrafttræden den 1. januar 2019.

Det skal endvidere pointeres, at Lærere i den lukkede gruppe af tjenestemænd i Folkeskolen ikke er omfattet.

Aftalen er endvidere lagt på Moderniseringsstyrelsens hjemmeside og på www.retsinformation.dk, og vil naturligvis blive omtalt i PAV ved næste opdatering.

Du kan læse cirkulæret her