Lønregulering

I CFU-forliget OK18 er der aftalt en lønstigning på 0,50 pct. pr. 1. oktober 2018.

Procentreguleringen ser herefter ud som følger:

Procentregulering for lønninger pr. 1. oktober 2018

Den nye reguleringsprocent for lønninger i staten kan herefter beregnes til: 7,4972

Procentregulering for tjenestemandspensioner pr. 1. oktober 2018

Siden 1. april 2005, hvor pensionerne i forhold til lønningerne blev reguleret med 1 ekstra procent samt den efterfølgende omlægning af grundbeløbsniveauet for lønninger i 2012, har reguleringsprocenterne for løn og pension været forskellige.

Den nye reguleringsprocent for pensioner kan beregnes til:42,2239

Cirkulære om engangsbeløb til tjenestemænd efter optjening af 37 års pensionsalder

Hermed fremsendes netop udsendt cirkulære og aftale om engangsbeløb til tjenestemænd med mere end 37 års pensionsalder.
Det skal især bemærkes, at desuagtet at aftalen stammer fra Overenskomstforhandlingerne i 2011, så har den først ikrafttræden den 1. januar 2019.

Det skal endvidere pointeres, at Lærere i den lukkede gruppe af tjenestemænd i Folkeskolen ikke er omfattet.

Aftalen er endvidere lagt på Moderniseringsstyrelsens hjemmeside og på www.retsinformation.dk, og vil naturligvis blive omtalt i PAV ved næste opdatering.

Du kan læse cirkulæret her